PODPORUJME TO, ČO NÁM LEŽÍ NA SRDCI

Všetko, čo robíme a o čo sa snažíme by bolo márne, keby nás k tomu neviedol sám Pán Boh. Každý z nás má svoje predstavy, názory a pohnútky k tomu, čo robí a čo chce. Aj my evanjelici v našom cirkevnom zbore chceme, aby sa naše spoločenstvo rozhojňovalo, utužovalo, aby sme sa upevňovali vo viere, posilňovali a budovali náš cirkevný zbor na prospech všetkých jeho členov a na oslavu Hospodina, nášho Pána.
Keď sa budete rozhodovať kde, v ktorej oblasti podporiť náš cirkevný zbor, riaďte sa svojim srdcom, aby naša obeť bola milá nám samým, bola milá našim sestrám a bratom v cirkvi a bola milá nášmu Pánovi.
Vychádzajúc z týchto pohnútok Vám predkladáme možnosti akým účelom môžeme venovať naše milodary.
Keď si vyberiete určitý konkrétny účel, vedzte, že takým spôsobom budú Vaše milodary aj použité pre prácu a rozvoj nášho cirkevného zboru.

Milodary: VS 12

SPRÁVA ZBORU                               číslo účtu: SK02 0900 0000 0051 5519 8245

Š.Symbol

 

90 001

Správa zboru - celozborové ciele: prevádzka farského úradu a pod.

90 002

Milodary na Faru

90 003

Fond L.Stöckela – pracovník s dorastom a mládežou

90 901

Oprava Auditória

90 902

„500 po 100“ – Oprava strechy a podkrovia Auditória

80 001

Zborová diakonia

80 002

Podporoveň na pomoc sociálne odkázaných, sirôt, vdov a vdovcov

 

MATKOCIRKEV BARDEJOV          číslo účtu: SK09 5600 0000 0036 3235 0002

Š.Symbol

 Bardejov

10 001

Kostol sv. Cyrila a Metoda

10 002

Gründlov dom

10 003

Bardejov – Detská besiedka

10 004

Bardejov – Dorast a mládež

10 005

Bardejov – Spevácky zbor Z. Zarewutia

10 006

modlitebňa na Vinbargu

10 101

Bardejov – oprava organu v kostole

10 501

Múzeum L. Stöckela

60 001

Evanjelicky cintorín 


DCÉROCIRKEV LUKAVICA            číslo účtu:
SK88 5600 0000 0036 3235 1005

Š.Symbol

 Lukavica

20 001

Kostol v Lukavici

20 002

Lukavica - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

20 101

Výstavba sociálneho zariadenia pri kostole

 

DCÉROCIRKEV MOKROLUH         číslo účtu: SK40 5600 0000 0036 3235 4003

Š.Symbol

Mokroluh 

30 001

Modlitebňa v Mokroluhu

30 002

Mokroluh - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

30 003

Potreby dcérocirkvi Mokroluh

30 101

Zbierka na Výmenu okien a Zmenu vykurovania v modlitebni

 

DCÉROCIRKEV ROKYTOV              číslo účtu: SK71 5600 0000 0036 3235 8004

Š.Symbol

 Rokytov

40 001

Kostol Rokytov

40 002

Rokytov - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

40 003

Potreby dcérocirkvi Rokytov

 

DCÉROCIRKEV VYŠNÁ VOĽA       číslo účtu: SK22 5600 0000 0036 3235 5006

Š.Symbol

 Vysna Vola

50 001

Kostol vo Vyšnej Voli

50 002

Vyšná Voľa - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)

50 003

Zvonica v Nižnej Voli

50 004

Potreby dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa

50 101

Výstavba zborovej miestnosti so sociálnymi zariadeniami

 

VNÚTROMISIJNÝ FOND                   číslo účtu: SK89 5600 0000 0036 3235 7001

Š.Symbol

 

70 001

Vnútromisijná práca

70 002

Detské besiedky v cirkevnom zbore Bardejov

70 003

Dorast a Mládež v cirkevnom zbore Bardejov

70 004

Tábory v cirkevnom zbore Bardejov

70 005

Časopis „Bardejovský Prameň“

 

UA-35666931-1