Oznamy

Nedeľa po Vstúpení, 21.5.2023

  9:00  služby Božie a slávnosť konfirmácie v Bardejove

Večerné služby Božie v Bardejove v kostole a na Vinbargu NEBUDÚ.

Pondelok   18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu

Utorok       17:30  Stretnutie kurátov a kostolníkov v Auditóriu

                  18:00  Stretnutie všetkých, ktorí pripravujú Predpohrebné pobožnosti, alebo by chceli s touto službou pomôcť v cirkevnom zbore. Stretnutie bude v Auditóriu. Srdečne

                              pozývame!

Streda    17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1. ZŠ

               18:00  Nácvik Speváckeho zboru Z.Zarewutia v Auditóriu

Piatok    15:30  Vyučovanie konfirmandov 1. ročníka – NEBUDE

               18:00  Stretnutie generácií cirkevného zboru „Pri kávičke“ v Auditóriu. Téma: Život, ktorý inšpiruje druhých.  Hosť: Mgr. Slavomír Slávik, riaditeľ Evanjelizačného strediska.

 Sobota   16:00  Nácvik Detského spevokolu v Auditóriu

               18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

               18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

O kresťanský sobáš požiadali:

Matúš Kmec z Vyšnej Vole a Iveta Hopková z Bardejova.

Sobáš sa má konať v sobotu 27.5.2023 o 15:00 hod. v kostole v Bardejove.

1. slávnosť svätodušná, 28.5.2023

  9:00  slávnostné služby Božie v Bardejove – rozhlasové služby Božie

            Kvôli zvukovej skúške prosíme prítomných o príchod do kostola o 8:45.  Oznamy a modlitby budú zaradené po skončení služieb Božích.

  9:00  slávnostné služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  slávnostné služby Božie:  Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  Benefičný koncert „Hudby tón - srdca dar“ v Evanjelickom kostole v Bardejove. Výťažok z koncertu bude venovaný na zakúpenie elektrického invalidného vozíka.

Večerné služby Božie na Vinbargu NEBUDÚ.

2. slávnosť svätodušná, 29.5.2023

  9:00  služby Božie: Bardejov

17:00  Večerné služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

18:00  Večerné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 7.5.2023 Petra Kostára z Bardejova.

Na základe uznesenia zborového konventu konaného dňa 26.2.2023 je minimálna výška cirkevného príspevku 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Vopred ďakujeme!

Pozývame Vás ku pravidelnej podpore nášho cirkevného zboru formou  Dobrovoľného mesačného príspevku na Správu zboru:

číslo účtu: SK02 0900 0000 0051 5519 8245

variabilný symbol: 12

špecifický symbol: 90100

konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: DMP-Priezvisko a meno, adresa

Tento príspevok poslúži ku finančnej stabilizácii cirkevného zboru. Ďakujeme!

V sobotu 3.6.2023 o 10:00 hod. pozývame na spoločné stretnutie rodičov, ktorí plánujú dať svoje dieťa pokrstiť v najbližšej dobe.

V sobotu 10.6.2023 pozývame seniorov na spoločný výlet na Gemer (Koceľovce, Štítnik, Betliar). Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do 31.5.2023.

Cirkevný zbor v tomto roku organizuje Dorastovo-mládežnícky tábor v termíne 11. - 16. 7. 2023 v Danovej pri Medzilaborciach. Téma tábora: Čo s tým? Prihlasovanie na tábor je online. Bližšie informácie u vedúcich tábora Gabriela Nováka a Petra Voľanského, alebo na FB a Instagrame dorastu a mládeže a CZ ECAV Bardejov.

UA-35666931-1