Š t a t ú t

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bardejov

Preambula

My, evanjelici augsburského vyznania, členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov, vychádzajúc z Písma svätého ako základného prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma svätého, vyznávajúc Ježiša Krista ako hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, túžiac po jednote okolo zvestovaného slova a prisluhovaných sviatostí a odhodlaní rozvíjať a upevňovať naše kresťanské spoločenstvo a rozširovať jeho duchovné pôsobenie prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme, že sa ním budeme riadiť. Konáme tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Takto spojení vo viere do spoločenstva cirkevného zboru sme súčasťou Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, chceme sa riadiť prijatou Ústavou ECAV na Slovensku a používať vonkajšie symboly Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Článok I

Organizačná štruktúra cirkevného zboru

1. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov je organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi na Slovensku s právnou subjektivitou, IČO: 31967086. Sídlo cirkevného zboru je na ulici Kellerova č. 2, 085 01 Bardejov, patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu vo Východnom dištrikte.

2. Cirkevný zbor tvoria členovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v zmysle čl. 16 CÚ a CN 8/94 CPP. Cirkevný zbor pôsobí na území okresu Bardejov s nasledovným rozčlenením :

a) matkocirkev Bardejov (vrátane častí mesta: Bardejovská Nová Ves, Bardejovské Kúpele a Bardejovský Mihaľov, Dlhá Lúka)

b) dcérocirkvi: Lukavica, Mokroluh, Rokytov, Vyšná a Nižná Voľa

c) filiálky: Janovce, Kobyly,

d) diaspory: Andrejová, Becherov, Beloveža, Brezovka, Hažlín, Hrabovec, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Komárov, Kružlov, Kurov, Lipová, Mikulášová, Nižná Polianka, Ondavka, Ortuťová, Poliakovce, Regetovka, Rešov, Smilno, Stebník, Stebnícka Huta, Šarišské Čierne, Šašová, Tarnov, Varadka, Vyšná Polianka, Zborov.

3. Organizačné usporiadanie cirkevného zboru na organizačné jednotky (OJ) je v Prílohe č. 1 – Organizačná schéma cirkevného zboru.

4. Právnu subjektivitu má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov ako celok.

5. Bohoslužobnou rečou v cirkevnom zbore je slovenčina.

Článok II

Poslanie cirkevného zboru

1. Šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých jej členov, najmä mladej generácie.

2. Slúžiť svojim členom najmä službami Božími, zvestovaním Božieho slova a prisluhovaním sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti.

3. Slúžiť ľuďom v ich potrebách, napomáhať vzájomnému porozumeniu a pochopeniu, znášanlivosti a vzájomnej pomoci, viesť k pokoju a starostlivosti o blížnych, brániť právo a česť každého človeka.

4. Viesť svojich členov k poznaniu Slova Božieho, aby rástli vo viere, láske a nádeji, upevňovali sa v jednote a svornosti a žili vo vzájomnej úcte a láske príkladným kresťanským a občianskym životom.

Článok III

Spôsoby činnosti cirkevného zboru

1. Pravidelné konanie služieb Božích, prisluhovanie sviatostí, konanie domácich pobožností.

2. Vyučovanie náboženstva, konfirmácie, konanie biblických hodín, vzdelávanie predstaviteľov, funkcionárov a spolupracovníkov.

3. Organizovanie vnútromisijných stretnutí detí, dorastu, mládeže, žien, mužov, rodín, seniorov, modlitebných skupín, organizovanie modlitebných stretnutí, táborov, činnosť spevokolov a spolupráca s inými cirkevnými zbormi, podpora práce v senioráte, dištrikte i generálnej cirkvi.

4. Šírenie evanjelia medzi ľuďmi v zbore aj mimo zboru, vydávanie svedectva o svojej viere v Trojjediného Boha slovom a životom, podpora svojich členov pri vykonávaní svojho kresťanského povolania v súkromí, práci, na verejnosti aj v cirkevnom zbore, podpora zahraničných misijných aktivít a spolupráca s inými kresťanskými cirkvami.

5. Starostlivosť o chorých a trpiacich, pomoc pri náhlych udalostiach a postihnutiach života ľudí, ktorí si sami nemôžu pomôcť, napĺňanie potrieb ľudí v núdzi, zodpovedné konanie v živote spoločnosti, vedenie členov zboru k dobročinnosti a starostlivosti o duchovné aj materiálne hodnoty cirkevného zboru.

Článok IV

Spôsob práce v cirkevnom zbore

1. Zvesť Slova Božieho, prisluhovanie sviatostí, výkon funkcií a prác farského úradu, vykonávanie zborovej práce v zmysle CPP v zbore vykonávajú zboroví farári a kapláni. Predsedajúci farár môže poveriť týmito službami aj iného ordinovaného. Zvestovaním Slova Božieho môže poveriť aj inú osobu v zmysle §14 a násl., CN 2/ 97. Iní členovia zboru môžu na službách Božích čítať biblické texty, kázeň z postily, alebo kázeň vypracovanú členom cirkvi oprávneným kázať.

2. V cirkevnom zbore sú zriadené dve miesta zborových farárov a dve miesta zborových kaplánov. Jedno miesto zborového farára je spojené s funkciou predsedajúceho farára. Predsedajúci farár je členom zborového predsedníctva, vykonáva parochiálne právo. Druhý farár je jeho zástupcom.

3. Obsadenie funkcie predsedajúceho farára je trojročné a určí ho konvent. Farári sa pravidelne striedajú vo funkcii predsedajúceho farára. Ak počas funkčného obdobia prestane byť predsedajúci farár zborovým farárom, vykonáva druhý farár do najbližšieho výročného konventu funkciu predsedajúceho farára. Farári sa dohodnú na rozdelení povinností. Ak sa nedohodnú, rozhodne o rozdelení zborové presbyterstvo. Kaplánom určuje náplň práce predsedajúci farár.

4. V cirkevnom zbore sa pri misijnej, charitatívnej, katechetickej, administratívnej kultúrnej a spolkovej činnosti využívajú Bohom zverené dary neordinovaných členov cirkevného zboru.

Orgány cirkevného zboru

Článok V

Konvent

1. Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zborový konvent. Tvoria ho všetci plnoletí členovia cirkevného zboru.

2. Zborový konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré mu ukladá čl. 17 Cirkevnej ústavy a o tých, kde si to sám vyhradil.

3. Zborový konvent zvoláva predsedníctvo cirkevného zboru.

4. Zborový konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný najmenej týždeň vopred vo všetkých kostoloch a modlitebniach .

5. Zborový konvent sa koná spravidla v matkocirkevnom chráme Božom. V čase konania zborového konventu sa súčasne nekonajú dopoludňajšie služby Božie mimo miesta konania konventu.

6. Zborový konvent sa riadi rokovacím poriadkom cirkvi. Na konvente musí byť podpísaná prezenčná listina a spísaná zápisnica, ktorú podpíše zapisovateľ, zborové predsedníctvo a dvaja overovatelia. Overovateľov určí predsedníctvo. Zápisnica má byť napísaná a overená do pätnástich dní po ukončení konventu, pri volebných konventoch do ôsmich dní. Zápisnicu schvaľuje najbližšie zasadnutie zborového konventu.

7. Zborový konvent volí podľa osobitných predpisov zborových predstaviteľov a funkcionárov uvedených v čl. VIII tohto štatútu.

8. Zborový konvent volí predsedu a dvoch členov revíznej komisie.

9. Rozhodnutiami zborového konventu sú viazané matkocirkev, dcérocirkvi, filiálky aj diaspory.

10. Matkocirkevný a dcérocirkevné konventy sa riadia rovnakými zásadami, ako zborový konvent. Zvolávajú sa na hlavných službách Božích v príslušných chrámoch a modlitebniach najmenej týždeň vopred.

11. Rozhodnutia o spravovaní kostolov, modlitební, zvoníc, cintorínov, pôdy zapísanej v katastri jednotlivých obcí a iného majetku matkocirkvi resp. dcérocirkví spadajú do právomoci matkocirkevného a dcérocirkevných konventov.

12. Rozhodnutia o spravovaní správy zboru, farského úradu s areálom, ubytovania duchovných, Auditória, zborového auta a iného zborového majetku, spadá do právomoci zborového konventu.

13. Na návrh zborového presbyterstva môže zborový konvent hlasovaním ukončiť obdobie predsedania predsedajúceho farára.

Článok VI

Presbyterstvo

1. Zborové presbyterstvo riadi činnosť cirkevného zboru v období medzi zasadnutiami zborového konventu a plní úlohy podľa čl.18 CÚ. Rozhoduje o všetkých záležitostiach zboru, okrem tých, ktoré patria do kompetencie zborového konventu.

2. Zborové presbyterstvo vypracováva a schvaľuje prílohy štatútu CZ.

3. Členmi zborového presbyterstva z titulu funkcie sú zboroví volení i námestní farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor, kurátor matkocirkvi a kurátori dcérocirkví.

4. Ďalšími členmi zborového presbyterstva sú riadne zvolení presbyteri. Počet členov zborového presbyterstva závisí od evidenčného počtu členov cirkevného zboru v jednotlivých organizačných jednotkách vo volebnom roku. Na každých začatých 150 členov organizačnej jednotky sa volí 1 presbyter.

5. Matkocirkevné presbyterstvo tvoria zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, matkocirkevní kurátori, volení matkocirkevní presbyteri z matkocirkvi, filiálok a diaspory v počte najmenej podľa odseku 4 tohto článku, kostolníci a náhradní presbyteri v počte minimálne 5. Za fíliálku je do matkocirkevného presbyterstva volený jeden kurátor. Jeho zasadnutiam predsedá zborové predsedníctvo.

6. Dcérocirkevné presbyterstvo tvoria zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, dcérocirkevní kurátori, volení dcérocirkevní presbyteri v počte minimálne 5 členov a kostolník. Jeho zasadnutiam predsedá zborové predsedníctvo.

7. Zástupcov matkocirkvi v zborovom presbyterstve navrhuje matkocirkevný konvent a to riadnych presbyterov v počte podľa odseku 4.

8. Zástupcov dcérocirkvi v zborovom presbyterstve navrhuje dcérocirkevný konvent a to presbyterov v počte podľa odseku 4 tohto článku z riadne zvolených dcérocirkevných presbyterov. Ostatní dcérocirkevní presbyteri sú náhradnými presbytermi.

9. Člena zborového presbyterstva z radov presbyterov za jednotlivé organizačné jednotky môže v prípade jeho neprítomnosti zastupovať náhradný presbyter. Zastupovanie na zasadnutí zabezpečí neprítomný člen zborového presbyterstva a túto skutočnosť vopred oznámi predsedníctvu cirkevného zboru.

10. Náhradní presbyteri sa môžu zúčastniť na zasadnutiach zborového presbyterstva bez hlasovacieho práva s hlasom poradným v zmysle §3 CZ č.11/1994.

11. V prípade uvoľnenia miesta presbytera presbyterstvo kooptuje na uprázdnené miesto náhradného presbytera z príslušnej organizačnej jednotky.

12. Z členov zborového presbyterstva konvent volí predsedov jednotlivých výborov.

13. Zborové presbyterstvo volí členov jednotlivých výborov z presbyterstva a ostatných členov cirkevného zboru.

14. Zasadnutia presbyterstva sú neverejné. Presbyterstvo môže v zmysle rokovacieho poriadku cirkvi podľa potreby na zasadnutie prizvať členov výborov, členov zboru a iných hostí. Presbyterstvo sa pravidelne stretáva, najmenej však jeden krát za 6 mesiacov. Presbyterstvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

15. Presbyterstvo sa zvoláva minimálne 5 dní vopred písomnou pozvánkou obsahujúcou program rokovania.

16. Zboroví kapláni sa zúčastňujú zasadnutí presbyterstva s hlasom poradným.

17. Zborový konvent volí jedného z matkocirkevných kurátorov do funkcie zborového kurátora. Druhý je jeho zástupcom.

Článok VII

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo cirkevného zboru tvoria predsedajúci zborový farár a zborový dozorca. Členovia predsedníctva sú oprávnení zastupovať cirkevný zbor, preberať práva a povinnosti v súlade s Ústavou ECAV na Slovensku a ostatnými cirkevnými predpismi.

2. Obaja členovia predsedníctva majú rovnaké práva a povinnosti. Okrem prípadov, kde osobitný predpis ustanovuje inak, musia konať a rozhodovať spoločne. Konanie len jedného z nich je právne neúčinné. V prípade, že sa nedohodnú, rozhoduje príslušné presbyterstvo. Spolu podpisujú všetky právne a pokladničné doklady.

3. Zboroví farári sa striedajú vo funkcii predsedajúceho farára po troch rokoch.

4. Predsedníctvo zvoláva a vedie konvent i zasadnutia zborového, matkocirkevného a dcérocirkevných presbyterstiev.

5. Ak sa členovia zborového predsedníctva nemôžu dohodnúť na zvolaní zasadnutia presbyterstva alebo konventu, má právo zvolať zasadnutie aj jeden člen predsedníctva. Nemá však právo zvolať zasadnutie bez predchádzajúceho prerokovania veci s druhým členom predsedníctva, o čom vyhotovia písomný záznam.

6. V prípade neprítomnosti predsedajúceho farára ho zastupuje druhý zborový farár, zborového dozorcu jeho zástupca. Ak funkcia zástupcu zborového dozorcu nie je obsadená, zastupuje dozorcu zborový kurátor.

Článok VIII

Predstavitelia, funkcionári a zamestnanci CZ

1. Cirkevný zbor zveruje funkcie vo svojich orgánoch len mravne a občiansky bezúhonným členom cirkvi, ktorí spĺňajú predpoklady ustanovené CÚ a cirkevnými zákonmi a sú na výkon funkcií zdravotne spôsobilí.

2. Predstaviteľmi cirkevného zboru sú všetci členovia orgánov CZ zvolení podľa príslušných ustanovení, a to: zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, kurátori, zboroví presbyteri a delegáti na seniorátny konvent.

3. Všetci, ktorí zastávajú v cirkevnom zbore akúkoľvek funkciu, ak nie sú predstaviteľmi podľa ods. 2, pokladajú sa za funkcionárov cirkevného zboru, a to: kantor, kostolník, pokladník, účtovník, knihovník - archivár, zapisovateľ, prípadne iní.

4. Zamestnancami cirkevného zboru sú pracovníci, ktorých pracovný pomer je upravený pracovnoprávnymi predpismi.

5. Cirkevný zbor v zastúpení predsedníctvom zboru, môže na základe rozhodnutia zborového presbyterstva uzatvárať pracovnoprávne vzťahy s pracovníkmi so zaradením na miesta: kantor, kostolník, pracovník s mládežou, pokladník, účtovník, úradník FÚ, prípadne na iné.

6. Hmotná zodpovednosť predstaviteľov, funkcionárov a zamestnancov CZ je obsahom Prílohy č.2.- Organizačný poriadok CZ.

7. Rámcovú náplň funkcií uvádzaných v tomto článku stanovujú body a) – m). Podrobná pracovná náplň vypracovaná predsedníctvom a schválená presbyterstvom CZ tvorí Prílohu č.2 tohto štatútu.

a. Kurátor organizuje a vedie práce spojené s udržiavaním a prevádzkou cirkevných budov a ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku, úzko spolupracuje s predsedníctvom cirkevného zboru pri vedení duchovného života v zbore.

b. Pokladník spravuje pokladňu a vedie pokladničnú knihu, zodpovedá za vyhotovenie a uchovanie pokladničných dokladov.

c. Účtovník vedie účtovnú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov,

d. Predseda hospodárskeho výboru zodpovedá za prípravu záverečného účtu, rozpočtu a spravovanie hospodárenia CZ.

e. Predseda vnútromisijného výboru zodpovedá za koordináciu prípravy a organizovania vnútromisijných stretnutí a podujatí v zmysle článku IX tohto štatútu.

f. Predseda revíznej komisie zodpovedá za vykonávanie revízií hospodárenia, ktorých výsledky predkladá na rokovanie presbyterstva, pripravuje a na výročný konvent predkladá správu o revízii účtov, ktorá je súčasťou kňazskej správy.

g. Predseda stavebného výboru zodpovedá za realizáciu stavebných zámerov v CZ.

h. Predseda mediálneho výboru zodpovedá za správu prezentácie CZ v tlačových a elektronických médiách.

i. Kostolník udržuje kostoly a cirkevné budovy, slúžiace na bohoslužobné účely v poriadku, zodpovedá za ich otváranie, bezpečnosť a zamykanie. Funkcia je spojená s funkciou zvonára.

j. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh zasadnutí konventov a presbyterstiev. Píše zápisnice a ukladá ich do zápisničnej knihy, stará sa o prezenčné listiny.

k. Kantor napomáha duchovnému rastu cirkevného zboru starostlivosťou o kvalitný hudobný prejav a to prípravou a realizáciou hudobnej stránky bohoslužobného života.

l. Knihovník – archivár vedie a spravuje zborovú knižnicu a zborový archív.

m. Vedúci zborovej diakonie zastupuje zborovú diakoniu, koná v jej mene, organizuje a koordinuje jej činnosť a plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú zo Štatútu zborovej diakonie, ktorý je prílohou tohto štatútu.

8. Ak sa niekto stane na plný úväzok zamestnancom cirkevného zboru nemôže byť voleným členom orgánov CZ.

9. Zboroví a námestní farári, administrátori, zboroví kapláni, diakoni a zboroví dozorcovia, ani členovia ich rodín, nesmú konať funkciu pokladníka v CZ. Kurátor ani pokladník nesmú konať funkciu účtovníka v CZ.

Článok IX

Bohoslužobný život, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijná práca

Služby Božie

1. Služby Božie (ďalej SB) sa konajú každú nedeľu a na cirkevné sviatky vo všetkých kostoloch a modlitebniach CZ, ak to štatút neurčuje inak.

2. SB v matkocirkvi sa konajú ako:

- hlavné SB o 9.00 hod., prvú nedeľu v mesiaci s Večerou Pánovou v rámci SB

- večerné SB o 18.00 hod.

- na Vianoce a Veľkú noc aj druhé SB so začiatkom o 10.30 hod.

3. SB v dcérocirkvách - Lukavica a Mokroluh o 9.00 hod., Rokytov a Vyšná Voľa o 10.30 hod.

4. V záujme budovania jednoty cirkevného zboru sa počas roka konajú spoločné SB celého CZ v matkocirkevnom chráme v Bardejove pri príležitosti konfirmácie, na sviatok Cyrila a Metoda, Pamiatky posvätenia chrámu v Bardejove a v nedeľu pred Pamiatkou reformácie.

5. Adventné a pôstne večerné SB sa konajú v uvedených obdobiach v utorok večer v Rokytove a Mokroluhu, v stredu večer v Bardejove a vo štvrtok večer v Lukavici a Vyšnej Voli vo večerných hodinách podľa dohody s kurátormi. V jednom týždni môžu byť nahradené stretnutiami modlitebného týždňa.

6. Nešporné SB sa konajú v prípade náhrady za hlavné SB v mimoriadnych prípadoch, tiež v diaspore najmä v čase pôstu a adventu podľa možností buď v domácnostiach alebo vo vhodných priestoroch.

7. SB na Pamiatku posvätenia chrámu sa konajú:

- v Bardejove v poslednú septembrovú nedeľu,

- v Lukavici v prvú októbrovú nedeľu,

- na Vyšnej Voli 18. októbra alebo najbližšiu nedeľu,

- v Mokroluhu na sviatok Petra a Pavla alebo najbližšiu nedeľu,

- v Rokytove 24. júna alebo najbližšiu nedeľu.

8. SB so slávnosťou konfirmácie sa zvyčajne konajú v druhej polovici mája.

9. Iné príležitostné SB sa organizujú po dohode predsedníctva CZ, resp. s kurátormi pri mimoriadnych podujatiach, celocirkevných tematických SB a pod..

10. Služby Božie sa môžu konať v zmenenom čase alebo sa môžu vynechať z vážnych dôvodov (kolízia s iným dôležitým celozborovým podujatím ako je konvent, zborová slávnosť, alebo stretnutia a podujatia vyšších COJ a pod.) po dohode predsedníctva CZ a kurátorov príslušných častí zboru.

11. Zborový farár môže poveriť vykonaním čítaných SB podľa poriadku v agende neordinovaných členov zboru v zmysle ustanovení CPP.

12. Služby Božie sa v duchu jednoty cirkvi konajú podľa platných liturgických pravidiel s využitím všetkých možností prispievajúcich k aktívnej účasti zúčastnených členov zboru.

Prisluhovanie sviatostí

13. Krst Svätý sa v CZ prisluhuje v súlade s praxou cirkvi deťom i dospelým.

14. Krst Svätý sa prisluhuje v rámci SB, v odôvodnených prípadoch aj mimo nich, predovšetkým v nedeľu, za prítomnosti rodičov, krstných rodičov a ďalších prítomných.

15. Krst je možné vykonať v každom kostole a modlitebni CZ, v súrnych prípadoch aj mimo kostola alebo modlitebne aj prostredníctvom konfirmovaného člena ECAV.

16. Večera Pánova (VP) je prisluhovaná:

- v Bardejove každú prvú nedeľu v mesiaci, ak to nekoliduje s iným významným sviatkom, alebo nevzniknú iné mimoriadne okolnosti,

- v advente dvakrát v každom kostole a modlitebni CZ,

- v pôste v matkocirkvi na Smrtnú a Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok a Veľký piatok, v dcérocirkvách dvakrát,

- na 2. slávnosť vianočnú a veľkonočnú, na Kajúcu nedeľu, v sobotu pred konfirmáciou pre rodiny konfirmandov a pri konfirmácii konfirmandom,

- na požiadanie členov zboru prostredníctvom kurátorov,

- v domácnostiach, nemocniciach a sociálnych ústavoch na požiadanie pokiaľ možno bezodkladne.

Vnútromisijné stretnutia a podujatia

17. Vnútromisijné (VM) stretnutia a podujatia sa konajú pod vedením duchovných zboru v spolupráci s neordinovanými členmi CZ. Spolupracovníci sú povinní absolvovať potrebnú prípravu a ďalšie priebežné vzdelávanie.

18. Detské besiedky sa konajú počas školského roka v matkocirkvi a dcérocirkvách v čase podľa miestnych okolností. Raz ročne sa koná stretnutie detských besiedok zboru pod názvom Dávidova harfa, ktoré pripravujú striedavo jednotlivé časti zboru v koordinácii s VMV.

19. Stretnutia dorastu pre vekovú kategóriu 12-16 rokov so zvláštnym zreteľom na oslovenie konfirmandov sa konajú podľa personálnych a priestorových možností v matkocirkvi i dcérocirkvách.

20. Stretnutia mládeže vo veku 15-25 rokov sa pripravujú v úzkej spolupráci so SEM. Konajú sa pravidelne týždenne zvyčajne v zborových priestoroch podľa personálnych možností v matkocirkvi i dcérocirkvách.

21. Rodinné spoločenstvo (RoS) združuje rodiny, slobodných dospelých alebo ovdovelých hľadajúcich spoločenstvo založené na Božom slove. Stretáva sa v domácnostiach, v zborových alebo iných vhodných priestoroch. Koordinátori sa stretávajú k duchovnému vzdelávaniu pod vedením duchovného zboru.

22. Biblické hodiny sa konajú v čase od jesene do jari (október – máj) v utorok v Mokroluhu a Rokytove, v stredu v Bardejove, vo štvrtok vo Vyšnej Voli a Lukavici.

23. Práca so ženami sa koná formou biblického vzdelávania počas školského roka, zvyčajne raz týždenne podľa dohody s účastníčkami vzdelávania. Zbor sa zapája do programu Svetového modlitebného dňa žien v spolupráci s inými cirkvami alebo aj samostatne.

24. Modlitebné stretnutia sa konajú podľa potreby členov zboru v rôznom čase v domácnostiach, v zborových alebo iných vhodných priestoroch. V zbore sa konajú modlitebné týždne počas adventu, pôstu a Aliančný modlitebný týždeň v spolupráci s členskými cirkvami Evanjelickej aliancie.

25. Spevokoly a hudobné skupiny vznikajú a fungujú podľa záujmu zúčastnených pod odborným vedením hudobne obdarených a vzdelaných vedúcich. Ak vystupujú pod hlavičkou CZ, vyžaduje sa kooperácia týchto telies s VMV a vedením zboru.

26. Evanjelizácie organizuje VMV na zborovej úrovni alebo v spolupráci s ďalšími cirkvami a kresťanskými organizáciami s cieľom obživiť vieru pasívnych členov cirkvi. Konajú sa v zborových alebo vhodných spoločenských priestoroch.

27. Kultúrne podujatia, vzdelávacie akcie a vystúpenia pri výročiach a príležitostiach zboru, mesta, priľahlých obcí sa konajú v koordinácii s VMV.

28. Cirkevný zbor vydáva zborový časopis pod názvom Bardejovský Prameň. Časopis vychádza najmenej štyrikrát do roka. CZ distribuuje jeden výtlačok časopisu do každej domácnosti zapísanej v evidencii CZ. Distribúciu zabezpečujú členovia presbyterstva.

Katechetická práca

29. Katechetická práca v CZ zahŕňa vyučovanie náboženstva na školách, vyučovanie konfirmandov a dospelých v príprave ku krstu a pri vstupe do cirkvi a dospelých pri vstupe do cirkvi, v príprave rodičov a krstných rodičov pred krstom a vyučovanie snúbencov pred sobášom.

30. Vyučovanie náboženstva na školách zabezpečuje z poverenia konventu predsedníctvo CZ prostredníctvom katechétov s náležitým vzdelaním a kanonickou misiou alebo ordinovaných v zmysle CPP.

31. Vyučovanie konfirmandov vykonávajú spravidla duchovní zboru, v spolupráci s neordinovanými, s dôrazom na kontinuitu ďalšieho života konfirmovaných v zbore. Za týmto účelom sa konajú konfirmačné sústredenia, mládežnícke SB, stretnutia rodičov konfirmandov s vyučujúcimi, najmenej dvakrát v roku.

32. Vyučovanie dospelých prebieha individuálne alebo v skupinách podľa potreby v rozsahu určenom CPP.

Pastorálna činnosť

33. Pastorálnu činnosť konajú ordinovaní a farármi poverení neordinovaní pracovníci CZ návštevami v domácnostiach, nemocniciach a sociálnych ústavoch.

34. Pri pastorálnych návštevách je možné na základe predchádzajúceho požiadania prislúžiť sviatosť VP.

35. Evidencia pastorálnych návštev je vedená v denníku na farskom úrade so zaevidovaním dátumu, mena a adresy navštívených a mena navštevujúceho.

Článok X

Hospodárenie zboru

1. Hospodárska činnosť zboru je rozčlenená do organizačných jednotiek (ďalej len OJ). Jednotlivé OJ hospodária samostatne podľa konventom schváleného rozpočtu.

2. Organizačná schéma hospodárenia CZ tvorí Prílohu č. 4 tohto štatútu.

3. Návrh rozpočtu na rokovanie presbyterstva predkladá hospodársky výbor. Presbyterstvo predkladá návrh rozpočtu na schválenie konventu.

4. Účtovná evidencia zboru je vedená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a v súlade s nariadeniami vyšších COJ. Účtovníctvo sa vedie centrálne v sústave podvojného účtovníctva v členení podľa OJ. Jednotlivé OJ si môžu viesť pomocnú evidenciu.

5. Revízia hospodárenia a účtovníctva sa vykonáva dvakrát ročne, z toho raz k 31.12. príslušného roka. Revíziu je možné vykonať aj mimoriadne na návrh jedného z členov predsedníctva cirkevného zboru alebo na návrh minimálne jednej tretiny členov zborového presbyterstva.

6. Limity na nerozpočtované výdavky cirkevného zboru CZ v hospodárskom roku sa stanovujú takto:

a) zborové predsedníctvo do výšky 500 Eur

b) zborové presbyterstvo do výšky 2.000 Eur

Hospodársky rok v CZ je zhodný s kalendárnym rokom.

7. Vykonávacie predpisy pre hospodárenie CZ vo forme interných zborových predpisov tvorí Prílohu č.5 – Hospodárenie a vedenie účtovníctva, tohto štatútu.

8. Pravidlá prevádzkovania a využívania budov a ostatného hnuteľného majetku CZ tvoria Prílohu č. 6 tohto štatútu.

Článok XI

Zriaďovanie fondov cirkevného zboru

1. Cirkevný zbor pre dosiahnutie svojho poslania v zmysle článku II zriaďuje účelové fondy pre podporu dôležitých aktivít a práce v CZ.

2. Účelové fondy zriaďuje a ruší presbyterstvo CZ.

3. Podmienky napĺňania fondu, použitia jeho prostriedkov, správy a hospodárenia fondu stanovuje štatút fondu.

4. Štatút účelového fondu vypracováva presbyterstvo CZ a predkladá na schválenie zborovému konventu.

5. Štatúty účelových fondov tvoria prílohu č. 11 tohto štatútu.

Článok XII

Záväzky CZ voči zborovým predstaviteľom a funkcionárom

1. Práva a povinnosti zborových predstaviteľov sú riešené vokátormi, ktoré schvaľuje zborový konvent.

2. Práva a povinnosti funkcionárov CZ sú riešené dohodami, ktoré schvaľuje zborové presbyterstvo.

3. Vokátory a dohody predstaviteľov a funkcionárov CZ tvoria Prílohu č. 7 tohto štatútu. Navrhujú sa v súlade s interným zborovým predpisom, ktorý tvorí súčasť Prílohy č. 5 tohto štatútu.

Článok XIII

Výbory

1. Zborové presbyterstvo zriaďuje výbory ako poradné orgány presbyterstva. Výbory majú najmenej troch členov. Predsedov výborov volí zborový konvent na šesťročné obdobie. Členov výborov ustanovuje presbyterstvo. Výbory nemajú rozhodovaciu právomoc.

2. Hospodársky výbor dbá na účelovosť hospodárenia podľa čl. X štatútu. Predsedom výboru nesmie byť pokladník, účtovník, riaditeľ FÚ ani členovia ich rodín.

3. Vnútromisijný výbor sa stará o koordináciu a organizovanie vnútromisijnej práce a zborových VM podujatí. Pracuje v sekciách:

  1. detská besiedka
  2. dorast a mládež
  3. stretnutia rodín
  4. hudba a spevokoly
  5. práca so ženami
  6. misia, evanjelizácia a ekumenické vzťahy
  7. modlitebné spoločenstvo.

4. Mediálny výbor zabezpečuje prípravu zborovej tlače, prezentáciu CZ v cirkevných médiách, prípravu a prezentáciu na webovej stránke CZ, audio, video a fotodokumentáciu činnosti zboru.

5. Stavebný výbor organizuje a zabezpečuje vykonávanie opráv, úprav, rekonštrukcií a stavieb cirkevných budov podľa uznesení konventov a presbyterstva v rámci pôsobnosti CZ.

Článok XIV

Zborová diakonia

1. Cirkevný zbor zriaďuje Zborovú diakoniu (ZD) na realizovanie praktickej služby blížnym. Zriaďovacia listina je Prílohou č.8 tohto štatútu.

2. Činnosť ZD upravuje Štatút ZD prijatý zborovým konventom, ktorý tvorí Prílohu č.9 tohto štatútu.

Článok XV

Evanjelický cintorín

1. Cirkevný zbor vlastní a spravuje Evanjelický cintorín na Kellerovej ulici v Bardejove.

2. Matkocirkevný konvent volí kurátora cintorína, ktorého náplň práce je obsiahnutá v prevádzkovom poriadku Evanjelického cintorína.

3. Prevádzkový poriadok Evanjelického cintorína tvorí Prílohu č.10 tohto štatútu.

Článok XVI

Farský úrad

1. Farský úrad (FÚ) je úradom cirkevného zboru.

2. Na farskom úrade duchovní zboru podľa rozpisu pripraveného predsedníctvom CZ prijímajú stránky predovšetkým v pracovnej dobe, v súrnych prípadoch po dohode aj mimo nej.

3. Úradné záležitosti farského úradu vybavuje úradníčka. Jej náplň práce určuje predsedníctvo CZ.

4. Milodary a žiadosti o oznamy sa podávajú na farskom úrade v pracovné dni, prípadne do termínu týždennej uzávierky v sobotu napoludnie. Milodary prijaté po tomto termíne budú oznámené nasledujúci týždeň.

5. Dôležité rozhovory a stretnutia s duchovnými alebo ďalšími predstaviteľmi zboru sa konajú vo vopred dohodnutých termínoch.

6. Pracovné porady duchovných podľa potreby s prizvaním ďalších spolupracovníkov sa konajú spravidla raz týždenne.

7. Správa registratúry CZ sa riadi registratúrnym poriadkom, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto štatútu.

Článok XVII

Prechodné ustanovenia

1. Článok VI tohto štatútu nadobúda účinnosť dňom voľby potrebného počtu presbyterov v zmysle ustanovení tohto štatútu, nie však skôr ako 19.02.2012.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené týmto štatútom sa riadia platnými cirkevnoprávnymi predpismi ECAV na Slovensku a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Ustanovenia tohto štatútu na zborovej úrovni analogicky platia pre časti zboru, ak to štatút neurčuje inak.

3. Súčasťou tohto štatútu je:

Príloha č. 1 - Organizačná schéma Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov

Príloha č. 2 - Organizačný poriadok CZ

Príloha č. 3 - Registratúrny poriadok CZ

Príloha č. 4 - Organizačná schéma hospodárenia CZ

Príloha č. 5 - Hospodárenie a vedenie účtovníctva CZ

Príloha č. 6 - Pravidlá prevádzkovania a využívania budov a ostatného hnuteľného majetku CZ

Príloha č. 7 - Vokátory a dohody predstaviteľov a funkcionárov CZ

Príloha č. 8 - Zriaďovacia listina Zborovej diakonie

Príloha č. 9 - Štatút Zborovej diakonie

Príloha č. 10- Prevádzkový poriadok Evanjelického cintorína

Príloha č. 11- Štatúty účelových fondov

4. Zborový štatút je platný dňom jeho prijatia na zborovom konvente a nadobúda účinnosť dňom schválenia seniorátnym presbyterstvom.

5. Zmenu tohto štatútu je možné prijať na zborovom konvente na návrh zborového presbyterstva s účinnosťou dňom schválenia zmeny seniorátnym presbyterstvom.

6. Ruší sa platnosť doterajšieho Štatútu cirkevného zboru schváleného dňa 18.12.1993.

7. Tento zborový štatút bol prijatý zborovým konventom dňa 29. januára 2012 a schválený presbyterstvom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu dňa 1. februára 2012 uznesením č. 4/2012.

UA-35666931-1