16. nedeľa po Svätej Trojici, 16. 9. 2018

Večerné služby Božie v Bardejove v kostole ani na Vinbragu – NEBUDÚ.

Utorok      17:00  stretnutie dorastu – Mokroluh

Streda       18:00  nácvik speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

                   19:00  stretnutie „mládeže 25 plus“ - Auditórium

Piatok       17:14  stretnutie dorastu – Auditórium

Sobota        4:00  odchod autobusu na výlet do Osvienčimu a Krakova

                             z parkoviska pri Auditóriu

                  18:00  stretnutie mládeže – Auditórium

17. nedeľa po Svätej Trojici, 23. 9. 2018

  9:00  služby Božie s volebným konventom v Bardejove

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol, Lukavica, Mokroluh

18:00  večerné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Predsedníctvo CZ zvoláva na nedeľu 23. 9. 2018 o 9:00 v Bardejove volebný konvent – 2. kolo volieb generálneho biskupa. Spochybňovanie volieb v médiách a vyhláseniach predsedníctva ECAV považujeme za neopodstatnené. Dištriktuálny konvent VD na rokovaní dňa 8.9. 2018 prijal uznesenie, ktorým vyzýva všetky cirkevné zbory, aby volebné konventy vykonali, nakoľko celý proces volieb prebieha podľa platných cirkevných predpisov. Zasiahnuť do priebehu volieb má právo len cirkevný súd, čo sa dosiaľ nestalo.

O kresťanský sobáš požiadali:

Ján Marcinčo z Richvaldu a Jaroslava Mihalčinová z Vyšnej Vole.

Sobáš sa má konať 29. 9. 2018 v ev. kostole na V. Voli  o 15.00 hod.

Detská besiedka bude v Bardejove (malé a veľké deti v Auditóriu) počas služieb Božích, na dcérocirkvách podľa pokynov vyučujúcich.

V nádeji vzkriesenia sme sa v utorok 11.9. 2018 v Lukavici rozlúčili so sestrou Annou Martičkovou, rod. Rychvalskou vo veku 86 rokov.

23. 9. 2018 sa v Banskej Bystrici Radvani bude konať ordinácia – vysviacka novokňazov ECAV. Záujem o dopravu nahláste na farskom úrade do 16.9.2018

Prosíme bratov a sestry, ktorí majú fotografie, dokumenty a iné podklady z činnosti a histórie v Auditóriu, aby ich priniesli na farský úrad, pre účely pripravovanej výstavy v rámci Zborových dní. Doklady po skopírovaní vrátime na požiadanie majiteľom. Vopred ďakujeme za ochotu.

V dňoch 28. až 30. septembra 2018 pripravujeme v cirkevnom zbore Zborové dni Cirkevného zboru Bardejov. V rámci programu v sobotu dopoludnia sa bude konať posviacka Auditória. Slávnostnou kazateľkou má byť sestra K. Hudáková z Liptovského Ondreja. Posviacku vykoná senior ŠZS M. Chalupka. Program v sobotu bude pokračovať popoludní, vyvrcholí podvečer vystúpením komorného súboru Lenart Quartet .

V nedeľu 30.9. na spoločných službách Božích pre celý zbor má byť  slávnostným kazateľom brat Marián Kaňuch, senior TUS.

Podtitul Zborových dní „Pre nás a našich rodákov“ je pozvánkou pre všetkých, ktorí v priestoroch Auditória prežili vzácne chvíle rastu vo viere. Radi privítame všetkých v obnovených priestoroch, aby sa mohli tešiť so súčasnou generáciou žiakov, konfirmandov, dospelých členov CZ z toho, čo nám Pán Boh pomohol pri oprave spoločne vykonať.

Bližšie informácie o Zborových dňoch nájdete na poslednej strane časopisu Bardejovský Prameň 4/2018.

Lístky na spoločný obed na Zborových dňoch si môžete zakúpiť v nedeľu 16. a 23. septembra po službách Božích, alebo v týždni, v úradných hodinách na farskom úrade.

Grécko-katolícka farnosť Vinbarg bude na konci septembra 2018 na Vinbargu konať zbierku po domácnostiach na dokončenie fary na Vinbargu. Vedenie zboru ju porúča do vašej štedrej pozornosti.

UA-35666931-1